ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε ανάγκης σας μπορεί να πραγματοποιηθεί, ΑΜΕΣΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και απολύτως ΥΠΕΥΘΥΝΑ. Το Γραφείο μας, το οποίο στελεχώνεται με νέους και δραστήριους μηχανικούς, έχοντας είδη διεκπεραιώσει εκατοντάδες υποθέσεις, είναι σε θέση να δώσει λύση σε κάθε σας πρόβλημα.

Οικοδομικές άδειες, τοπογραφικά, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. παντός είδους βεβαιώσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και στατικές μελέτες είναι μερικά παραδείγματα των υπηρεσιών μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Οικοδομικές Άδειες

  Όλα τα είδη των εργασιών από το εξωτερικό βάψιμο του σπιτιού σας μέχρι και την ανέγερση νέων οικοδομών χρειάζονται πλέον έγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη, την χορήγηση εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Αρχαιολογία, Δασαρχείο,  κτλ.) και την επίβλεψή των εργασιών με υπευθυνότητα σύνεση, συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, γρήγορα και αποτελεσματικά. Έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση νέων κατασκευών, ενισχύσεις και αναπαλαιώσεις ήδη υπάρχοντων κατασκευών, έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας για μικροκατασκευές και κοινοποιήσεις

   

  α.  Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

  1. Κατεδάφιση κατασκευών
  2. Εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
  3. Τοποθέτηση ικριωμάτων
  4. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
  5. Τροποποίηση όψεων
  6. Αλλαγή χρήσης
  7. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης
  8. Περιτοιχίσεις
  9. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού και δεξαμενής λυμμάτων
  10. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, οικισμούς, ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων.

   

  β. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα :

  1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
  2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
  3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31-5-85 (Δ’ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
  4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Δ/σης της περιφέρειας.
  5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
  6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας
  7. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
  8. Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.

   

  γ. Προ 48 ώρη Έγγραφη Ενημέρωση της Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και του οικείου αστυνομικού τμήματος απαιτείται για της εξείς εργασίες 

  1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

  2. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.

  4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.

  8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.

  9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.

  10. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.


 • Νομιμοποιήσεις / Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

  Η ρύθμιση ή η νομιμοποίηση οποιαδήποτε αυθαίρετου στοιχείου είτε αυτό είναι μία πέργκολα ή και ένα ολόκληρο κτίριο αποτελεί στις μέρες μας αναγκαίο «κακό», καθώς αναμένεται να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων. Ουσιαστικά, η ιδιοκτησία που έχει κάποια αυθαιρεσία δεν θα μπορεί να δηλωθεί και κατά συνέπεια να κατοχυρωθεί ως ιδιοκτησία σας. Αναλαμβάνουμε να βρούμε την βέλτιστη λύση για τα αυθαιρετά σας με ελάχιστο δυνατό κόστος. 


 • Τοπογραφικές Εφαρμογές

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη ολοκληρωμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, όχι μόνο για την αποτύπωση της ιδιοκτησίας αλλά με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για οποιαδήποτε χρήση που μελλοντικά πιθανόν να χρειαστεί. Οριοθετήσεις ακινήτων, σύνταξη συμβολαίων, κατατμήσεις γηπέδων, έκδοση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις χαρακτηρισμού από διάφορες υπηρεσίς (Δασαρχείο, ΝΕΧΩΠ κτλ), δηλώσεις κτηματολογίου ή χωρικές μεταβολές και διορθωτικές πράξεις είναι εργασίες που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη εκσυγχρονισμένου τοπογραφικού διαγράμματος.


 • Στατικές Μελέτες

  Η στατική μελέτη αποτελεί τη βασικότερη και την πιο υπεύθυνη μελέτη, πρωταρχικό έργο πολιτικού μηχανικού. Η εκπόνηση στατική μελέτης απαιτεί εξειδίκευση, υπευθυνότητα και μελέτη των εκάστοτε ισχύοντων κανονισμών και αποφάσεων καθώς είναι αυτή που παρέχει όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του έργου. Η μελέτη περιλαμβάνει εκπόνηση των υπολογισμών και σύνταξη σχεδίων και τευχών υπολογισμού που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης. 


 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά ( Π.Ε.Α )

  Τα ενεργειακά πιστοποιητικά πλέον απαραίτητα σε περίπτωση πώλησης, ενοικίασης ή και συμμετοχής σε προγράμματα όπως το Εξοικονομώ είναι πιστοποιητικά που καταχωρούν την ιδιοκτησία σε συγκεκριμένη ενεργειακή κατάταξη βάσει των καταναλώσεων που έχει σε σχέση με τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιεί και έχουν ισχύ 10 χρόνια. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών άμεσα και σε χαμηλό κόστος.


 • Επιβλέψεις

  Η επίβλεψη ενός έργου είναι απαραίτητο ακόλουθο της μελέτης του προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί σωστά τόσο για την ασφάλεια της κατασκευής όσο και για τη νομιμότητά της. Το γραφείο αναλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση, συμμετοχή και επικοινωνία με την ομάδα του έργου ώστε να εγγυηθεί ένα σωστό και επιτυχές αποτέλεσμα.  


 • Άδειες Ε.Ο.Τ.

  Οι άδειες Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) εκδίδονται για την εκμετάλλευση ιδιοκτησιών για τουριστική χρήση (τουριστική επιπλωμένη κατοικία ή έπαυλη, τουριστικά δωμάτια/διαμερίσματα κτλ). Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η σύνταξη σχεδίων, δηλώσεων, η συγκέντρωση σειράς από απαιτούμενα δικαιολογητικά και η κατάθεσή φακέλου στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Τουρισμού.


 • Άδειες Λειτουργίας

  Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα κατά την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά και την πλήρη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν την προέγκριση και έγκριση της λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


 • Τεχνικές Συμβουλές

  Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της δουλειάς μας. Το γραφείο μας αντιλαμβανόμενο την κοινωνική του ευθύνη, παρέχει στις περισσότερες των περιπτώσεων ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, χωρίς ωστόσο να αποποιείτε την ευθύνη που τις συνοδεύει. Είτε πρόκειται για κατασκευαστική συμβουλή είτε για μελετητική είμαστε εδώ για να κτίσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης. 


 • Αν. Γογονή 19
  Κουμπές, Χανιά, 73134

Δωρεάν Εκτίμηση.

Χωρίς καμία δέσμευση, είμαστε στην διάθεσή σας για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το κόστος της μελέτης ή της κατασκευής την οποία χρειάζεστε. Ο προϋπολογισμός κάθε εργασίας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, γι'αυτό είμαστε στην διάθεσή σας.

Οι Υπηρεσίες μας
 • Χωματουργικές Εργασίες
  • Εσκαφές
  • Διαμορφώσεις Χώρων
  • Καλλιέργειες
  • Κατεδαφίσεις
  • Δημόσια Έργα
 • Δραστηριότητες Μηχανικού
  • Οικοδομικές Άδειες
  • Νομιμοποιήσεις / Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων
  • Τοπογραφικές Εφαρμογές
  • Στατικές Μελέτες
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά ( Π.Ε.Α )
  • Επιβλέψεις
  • Άδειες Ε.Ο.Τ.
  • Άδειες Λειτουργίας
  • Τεχνικές Συμβουλές
 • Κατασκευές
  • Νέες Κατασκεύες
  • Αναπαλαιώσεις
  • Ανακαινίσεις
Τελευταία Νέα
coded by Framework Co  // hosted by GSQUARED (GxG.gr)